Bezpečnosť stavebných konštrukcií

Podmienkou zabezpečenia investície, rovnako pri jej výstavbe, tak aj pri verejnom užívaní, je okrem iného aj správne vyhotovenie spojovacích prvkov, ktoré slúžia na prenesenie pôsobenia síl na podklad. Chemické a mechanické kotvy sú typom stavebných spojovacích prvkov určených na spojenie konštrukčných prvkov s vysokým a stredným zaťažením.

VÝBER SPOJOVACÍCH PRVKOV A PODKLAD

Najdôležitejším kritériom správnej montáže je správny výber vybraných produktov. Pri výbere produktu by ste v prvom rade mali brať do úvahy materiál, z ktorého je vykonaný podklad, a jeho podrobné parametre. Mnohé produkty majú široké uplatnenie a sú vhodné pre prácu v rôznych typoch podkladov, iné zodpovedajú konkrétnemu materiálu kotvenia. Dôležitými otázkami sú nepochybne podmienky prostredia, v ktorom sa práca vykonáva, najmä vlhkosť a prítomnosť chemikálií. Z otázok spojených s okolitým prostredím vyplýva aj výber antikoróznej ochrany kotiev. Indikáciou pre použitie materiálov so zvýšenou antikoróznou hodnotou je nepochybne tesná blízkosť morí a oceánov ovplyvňujúcich slanosť ovzdušia a bezprostredná blízkosť chemických závodov.

Podmienkou správneho výberu kotiev je aj presné určenie a výpočet druhu zaťažení, ktoré na ne budú pôsobiť. Tu sa berú do úvahy najmä statické a dynamické zaťaženia, ako aj seizmické pohyby. Dôležitý je aj smer zaťaženia, ako je rozťahovanie, sťahovanie alebo ich kombinácia. Každý výrobok by mal vo svojom technickom liste mať uvedené špecifické pevnostné parametre, ako je nosnosť. Hodnoty zaťaženia absolútne rozhodujú o upevňovacích priemeroch, hĺbkach kotvenia a návrhová hodnota zaťaženia Ed nepresahuje Rd (kde Ed je vypočítaná hodnota efektu zaťaženia a Rd je vypočítaná hodnota odolnosti voči zaťaženiu).

Pre správnu montáž by mali byť dodržané aj okrajové vzdialenosti (cmin) a minimálne osové vzdialenosti medzi kotvami (smin). Za žiadnych okolností by nemali byť prekročené minimálne hodnoty týchto parametrov. Na výpočet hodnôt pevnosti v ťahu a šmyku sa musia použiť príslušné výpočtové redukčné faktory.

Okrem toho je potrebné vziať do úvahy montážne parametre panujúce v podklade. Príkladmi takých parametrov sú suchý alebo vodou vyplnený betón, typ vŕtania alebo priemer montážneho otvoru. Dôležitý je aj teplotný rozsah, v ktorom bude kotva pracovať.

VÝHODY KOVOVÝCH SPOJOV V BETÓNE

Rozperné kotvy sa umiestňujú priamo do otvorov vopred vyvŕtaných v podklade a ich činnosť je založená na pôsobení síl, ako je trenie alebo mechanické zaistenie. Z hľadiska pôsobiacich síl možno mechanické kotvy rozdeliť na rozperné riadené krútiacim momentom, roztiahnuteľné, riadené deformáciou a skrutky do betónu.

Výhodou oceľových kotiev do betónu je krátky čas montáže a to, že nie je potrebné zavádzať technologickú prestávku spojenú s lepením, ako je to v prípade chemických kotiev. Dynamometrické rozperné kotvy zaručujú vysokú nosnosť spoja a jednoduchú montáž. Použitie expresných kotiev eliminuje potrebu predpolohovania ťažkých prvkov, čo výrazne ovplyvňuje čas montážnych prác.

Princíp fungovania rozpernej kotvy je založený na krútiacom momente pôsobiacom na skrutku a ťahovej sile, ktorá sa prenáša na betón trením medzi rozpernou manžetou a podkladom. Silný tlak a napätia vznikajúce v betóne si vyžadujú dodržanie vhodných vzdialeností medzi spojovacími prvkami.

Spojovacie prvky do betónu LE, vďaka viac ako 30-ročným výrobným skúsenostiam, boli navrhnuté tak, aby optimalizovali montážne parametre. Ich jedinečná konštrukcia a vysoká pevnosť ocele efektívne prenášajú zaťaženie na betón. Konštrukcia kotvy zabezpečuje vysokú nosnosť a umožňuje jej použitie v optimálnych okrajových a dištančných vzdialenostiach.